” برای شروع هر کار اطلاعات مهم آن را جمع آوری کنید. “